วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 อ่านประวัติ กลอน เพลงวันพ่อ


วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 อ่านประวัติ กลอน เพลงวันพ่อ


ประวัติวันพ่อแห่งชาติ จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดย คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น ด้วยความจงรักภักดี และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของประชาชนชาวไทย ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” และ “พ่อของแผ่นดิน” ในประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันพ่อแห่งชาติ

ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ และทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งชาติ” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป


วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ที่คณะผู้ริเริ่มกำหนดคือ
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ในการนี้คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น ในทุกๆปี โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของพ่อดีเด่นดังนี้

คุณสมบัติของพ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น
มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
ส่งเสริมการศึกษาของบุตรธิดา
นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด
งดเว้นอบายมุขทุกชนิด
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและส่วนรวม
มีภรรยาเพียงคนเดียว
นอกจากนั้นทางคณะกรรมการ ยังได้แนะนำ กิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อ คือ

ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือบำเพ็ญกุศลเพื่อส่วนรวม
ทำบุญใส่บาตร วันพ่อแห่งชาติ เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพ่อ ซึ่งยังดำเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในวัน ที่ 5 ธันวาคมมหาราช วันพ่อแห่งชาติ นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ยังถือว่าว่าวันนี้ เป็น “วันชาติของไทย” อีกด้วย

โดยทั่วไป “วันชาติ” มักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง “วันชาติ” ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศโมร็อกโก ตรงกับวันที่ ๒ มีนาคม สหรัฐอเมริกา ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม อินโดนีเซียตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม บราซิลตรงกับวันที่ 7 กันยายน และเคนย่าตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม เป็นต้น

“วันชาติ” ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีเพียงวันเดียว แต่ก็มีบางประเทศเช่นกันที่มี “วันชาติ” มากกว่าหนึ่งวัน ทั้งนี้เพราะประเทศนั้นๆ อาจจะนับวันที่ได้รับเอกราชหรือวันที่ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคม และวันที่มีการสถาปนาการปกครองขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะมิใช่วันเดียวกัน แต่เป็นวันสำคัญเสมือนวันชาติเท่าๆกัน เช่น ประเทศปากีสถาน จะมีวันชาติตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ที่เขาเรียกว่า “Republic Day” และวันที่ 14 สิงหาคม เป็น “Independence Day” ส่วนฮังการี ก็มีถึง 3 วันคือ วันที่ 15 มีนาคม 20 สิงหาคม และ 23 ตุลาคม สำหรับจีน นอกจากจะมีวันชาติตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม แล้ว ที่ฮ่องกง อันเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน ที่มีขึ้นหลังจากอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีนก็มีการเฉลิมฉลองวันที่ตรงกับวัน สถาปนาการปกครองพิเศษนี้ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม อีกด้วย

สำหรับ ประเทศไทย เราเคยได้มีการกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน เป็น “วันชาติ”ของไทย ด้วยถือว่าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “วันชาติ” ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดย พ.อ.พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2482 ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี

วันที่ 24 มิถุนายน เป็น “วันชาติ” ของไทยอยู่นานถึง 21 ปี ครั้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยให้เหตุผลว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่ 24 มิถุนายน นั้น ได้ปรากฏในภายหลังว่า มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้ง หลายคราว คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

คณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้ว เสนอความเห็นว่า ประเทศต่างๆได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติ ต่างๆกัน โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ โดยทั่วไปนั้น ได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ ทั้งเป็นต้น แม้ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมา แล้ว เพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เอง

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพราะด้วยให้เป็นจากตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะหยิบเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ต่อไป โดยยกเลิกวันชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายนเสีย

ดังนั้น นับแต่ปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันพระราชสมภพของใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ข้าวของทุกปี เป็น “วันชาติ” ของไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตามปกติ การจัดงาน “วันชาติ” เครื่องใช้ประเทศต่างๆก็จะมีกิจกรรมและรูปแบบแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ การจัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง การจุดพลุดอกไม้ไฟอย่างเอิกเกริก รวมไปถึงการแสดงมหรสพต่างๆ เป็นต้น แต่ในประเทศไทย เนื่องจากวันชาติ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมฉลองอยู่แล้ว กอปรกับประเทศไทยยังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อน และคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็คุ้นชินพร้อมทั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เห็น กันอยู่ปัจจุบัน

ดังนั้น “วันชาติ” ของเราจึงดูเหมือนไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก เพราะชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนตัองการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อหลวงของแผ่นดิน” มากกว่าประเด็นอื่น อย่างไรก็ดี หากเราจะระลึกว่าวันนี้ ก็เป็น “วันชาติ”ของไทยด้วย แล้วจัดกิจกรรมต่างๆที่จะแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดหามาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ “ประเทศชาติ” ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละมาอย่างยาวนานเช่นไร ก็อาจจะทำให้ วันนี้ มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


สวยหรูดูแพง! ชมพู่ อารยา ในชุดราตรีขึ้นรับรางวัล ที่เกาหลีใต้


สวยหรูดูแพง! ชมพู่ อารยา ในชุดราตรีขึ้นรับรางวัล ที่เกาหลีใต้ชมพู่ เดินพรมแดง รับรางวัลที่เกาหลี />
ไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆ สำหรับ ชมพู่ อารยา ตัวแม่แฟชั่นไอคอนที่มีอิทธิพลในไทยเมื่อไปเยือนประเทศเกาหลีใต้ ขึ้นรับรางวัล สาขานักแสดงนำหญิง ที่งาน Korea Culture and Entertainment Award 2015

เรียกว่าทุกครั้งที่ออกงาน ทุกสายตาจะต้องจับจ้องว่า ชมพู่ จะคัดเลือกใส่ชุดไหน แบรนด์ไหน เดินเฉิดฉายออกงาน ครั้งนี้เธอเลือกใส่ชุดจากแบรนด์ Naeem Khan Fall 2015 ชุดราตรียาวโชว์ร่องอกเว้าหลังสีดำกลิตเตอร์ระยิบระยับ ลายเก๋ๆ ที่สร้างความโดดเด่นให้รูปร่างดูสง่างาม แมทช์ด้วยกันรองเท้าส้นสูงสีดำประดับเพชรงดงามตั้งแต่หัวจรดเท้าไปเลยจ้า

“หน้าผม” ส่งให้ความงามยิ่งเจิดจรัสด้วย ทรงผมแสกกลาง เปิดหน้าโชว์ความสวยชัดๆ โทนการแต่งหน้าจาก พี่ยอด ช่างแต่งหน้าไทยที่เนรมิตความงามให้ใบหน้าของนาง สวยปังชนะเลิศ เรียกว่าเป็นความภูมิที่ไม่ว่า ชมพู่ จักไปปรากฏตัวที่งานไหน คนไทยต้องกรีดร้องให้กับความสวยของนางทุกครั้งเลยจริงๆ


น้องมาริลิน ลูกสาวแรกเกิด เมย์ มาริษา ป่วยโรค PPHN


น้องมาริลิน ลูกสาวแรกเกิด เมย์ มาริษา ป่วยโรค PPHN


หลังคลอดลูกสาวคนที่สอง ไปเมื่อ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ครอบครัวของ เมย์ มาริษา เมย์ มาริษา – น้องมาริลิน ลูกสาว ก็มีเรื่องไม่สู้ดีนัก เนื่องจาก “น้องมาริลิน” เมย์ มาริษา – น้องมาริลิน ลูกสาว ป่วยด้วยโรค PPHN มีความดันเลือดในปอดสูง ซึ่งคุณแม่เมย์เผยพ้นอินสตาแกรมตำหนิ ลูกนอนเป็นผักไม่รู้สึกตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและนอนรักษาตนอยู่ในห้องไอซียู แน่นอนว่าหัวอกคนเป็นแม่อย่างเมย์นั้นห่วงลูกทุกลมหายใจ และคอยเฝ้าดูแลไม่ห่าง

ซึ่งล่าสุดผ่านมาเกือบ 1 เดือนแล้ว ประสกแม่เมย์ก็ได้อัพเดทว่า ลูกสาวท่วงทีดีขึ้นเรื่อยๆ ทำได้ถอดก๊าซ Nitric Oxide ถอดเครื่องช่วยหายใจ และปอดเริ่มทำงานได้เองแล้ว

“Where there is great LOVE .. there are always MIRACLES. ❤️ ผีเสื้อน้อยใกล้หายแล้วนะคะ ก่อนนี้หม่ามี๊เคยถามหา ปาฏิหาริย์ อยู่ไหน? วันนี้เจอแล้วค่ะ ความรัก ศรัทธา เรื่องอดทน เข้มแข็งและมีสติ ทำให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาได้ .. คุณหมอค่อยๆลดอ็อกซิเจน งดยาและสารอาหารทางหลอดเลือดดำแล้ว กำลังจะหัดให้หนูฝึกดูดนมเอง ขอบคุณ คุณหมอและพยาบาลทุกท่านระวางดูแลรักษาหนูมาริลินจนผ่านพ้นภาวะวิกฤติมาได้ จากนี้ไปเป็นระยะฟื้นตัวสิ่งของหนูน้อยแล้วค่ะ ขอบคุณทั่วกำลังใจพร้อมทั้งคำอวยพรที่ส่งให้เรานะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ” เมย์ มาริษา – น้องมาริลิน ลูกสาว


เอ็ม – กอล์ฟ ล้วงลึกจุดพบรัก ว่าที่บ่าวสาวคู่ต่อไป!!


เอ็ม – กอล์ฟ ล้วงลึกจุดพบรัก ว่าที่บ่าวสาวคู่ต่อไป!!


นอกจากเจ้าตัวจะเซอร์ไพรส์แล้ว บรรดาแฟนคลับเองก็เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กัน สำหรับภาพฉากคุกเข่าขอแต่งงานระหว่าง “กอล์ฟ กรวัฒน์” หวานใจหน้าหล่อกับ “เอ็ม บุษราคัม” ลูกสาวคนโตของตลกพันล้าน “หม่ำ จ๊กมก” ณ โรงแรมหรูใจกลางเมือง ท่ามกลางสักขียพยานซึ่งเป็นผู้ใหญ่จากทั้งสองครอบครัว

โดยล่าสุดว่าที่คู่บ่าวสาว “เอ็ม – กอล์ฟ” ก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกลางสตูดิโอ ช่อง 2 เพื่อเปิดใจถึงวินาทีสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเผยแผนงานวิวาห์ที่เจ้าตัวคิดไว้คร่าวๆ ให้เราฟังว่า…

ก่อนอื่นเลยอยากให้เราเล่าบรรยากาศวันที่ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ?
เอ็ม – “เอ็มวันนั้นเราชวนกันไปทานเข้ากันที่โรงแรมแชงกีร่าค่ะ ซึ่งมันก็ใกล้ๆ กับวันที่จะครบรอบเราสองคนคบกันปีครึ่งด้วย”

กอล์ฟ – เอ็ม ควง กอล์ฟ เผยฤกษ์แต่งงาน เอ็ม ควง กอล์ฟ เผยฤกษ์แต่งงาน “เอาจริงๆ สำหรับวันนั้นช่วงที่วางแผนไม่ตื่นเต้นหรอกครับเพราะผมวางแผนมาเดือนกว่าแล้ว แต่มาตื่นเต้นเอาตอนที่จะทำมากกว่า”

เอ็ม – คือเอ็มเคยพูดเล่นกับเขาก่อนไงคะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำ ซึ่งวันนั้นเขาก็ทำจริงๆ ส่วนบรรยากาศช่วงแรกเลยคือมีใครไม่รู้มายืนร้องเพลงตรงจุดที่เอ็มทานข้าวอยู่ และตอนนั้นกอล์ฟเขาก็ขอไปเข้าห้องน้ำพอดีซึ่งเอ็มก็ไม่ได้เอะใจอะไร คิดว่าคนที่มาร้องเพลงเขาร้องเอาทิป แต่คือว่าร้องนานมากไงคะจนเรางง สุดท้ายจังหวะที่กอล์ฟเขาเดินกลับมาเอ็มก็เห็นว่าเขาถือฟิวเจอร์บอร์ดมีรูปมีข้อความอะไรมาด้วย เท่านั้นล่ะค่ะเอ็มก็ร้องไห้โฮเลยค่ะ และยิ่งกว่าช็อคก็คือคุณพ่อถือดอกไม้มาให้ แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่มีเพื่อนมามากมาย ตกใจมากค่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาเตรียมตัวตอนไหน”

สำหรับกอล์ฟเราเตรียมตัวนานไหมกว่าจะนัดผู้ใหญ่ได้ ?
กอล์ฟ – “ก็สักระยะครับเพราะตอนแรกคิวคุณพ่อไม่ได้เลยแต่สุดท้ายก็มาลงล็อคที่วันพฤหัส ส่วนเรื่องขอคำปรึกษาคุณพ่อเขาก็ให้คำแนะนำอะไรหลายๆ อย่างมาตลอด ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าพ่อเขาหวงลูกสาว แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผ่านมาได้ยังไง (หัวเราะ)”

เอ็มรู้ไหมว่าคุณพ่อเขาชอบอะไรในตัวกอล์ฟ ?
เอ็ม – “คุณพ่อบอกว่ากอล์ฟเป็นผู้ชายที่โอเค จริงใจ เสมอต้นเสมอปลายและก็ไม่กลัวท่าน คือท่านจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าอยากได้ลูกเสือแต่กลัวพ่อก็ไม่มีทางได้นะ”

พอจะบอกได้ไหมว่าแหวนวงนี้มีมูลค่ากี่กระรัต ?
เอ็ม – “แหวนน่าจะหนึ่งกระรัตนะคะ แต่ด้วยความที่มีเซ็ตติ้งรอบๆ มันก็เลยดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง”

กอล์ฟ -“เอ่อ…สำหรับแหวนวงนี้ผมตั้งใจให้เขาใส่ได้ในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่เป็นแหวนหมั้นใส่ในงานก็จบ อีกอย่างคือถ้าเขาใส่ทุกวันคนก็จะได้รู้ว่าเขามีเจ้าของแล้ว (ยิ้ม)”

ตอนนี้ได้กำหนดฤกษ์ไว้หรือยังว่าจะแต่งงานวันที่เท่าไหร่ ?
กอล์ฟ – “สำหรับงานแต่งก็น่าจะเป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน ปีหน้าครับ”

ช่วยเล่าได้ไหมว่าเราสองคนไปรู้จักกันได้ยังไง ?
เอ็ม – “เอ็มรู้จักกับกอล์ฟก็เพราะว่าเขาให้เพื่อนเขามาขอเบอร์ โดยให้เหตุผลว่าอยากคุยด้วย (หัวเราะ)”

กอล์ฟ – “ผมชอบในความร่าเริงและความจริงใจของเขา ชอบเขาครับเขาน่ารักตลอด”

ในส่วนของธีมงานแต่งคิดไว้หรือยังว่าจะออกมาแนวไหน ?
เอ็ม – “สำหรับธีมตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เลยค่ะเถียงกันอยู่ คือเอ็มเป็นผู้หญิงเอ็มก็จะอยากได้ดอกไม้ฟรุ้งฟริ้งเหมือนในเทพนิยาย แต่ว่าเขาไม่ชอบดอกไม้เขาอยากได้ไฟเยอะๆ แทน ซึ่งก็สรุปว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ค่ะ”

หลังจากมีข่าวออกมาว่าเราจะแต่งงานคนรอบข้างว่ายังไงบ้าง ?
กอล์ฟ – “ฟีดแบคหลังจากขอแต่งงานก็มีเพื่อนๆ ยินดีค่อนคู่เยอะครับ”

เอ็ม – “สำหรับเอ็มก็มีหลายนรชาติที่เข้าไปมาแสดงความยินดีด้วยเพราะนกเขาเห็นคลิปวันที่ขอแต่งงาน หรืออย่างล่าสุดที่ไปเดินห้างก็มีสัตว์สองเท้ามองเยอะเหมือนกัน”

พอคุณพ่อรู้ว่าเราจะแต่งงานมีครอบครัวท่านว่ายังไงบ้าง ?
เอ็ม – “คุณพ่อจะออกแนวหวงมากกว่าค่ะ คือเขาอยากให้อยู่ใกล้ๆ เขา เพราะเขาคิดถึง จะมาสร้างบ้านอยู่ในรั้วเดียวกันก็ได้หรือถ้าจะออกเรือนไปก็ให้แวะมาหาเขาบ้าง เขากลัวเอ็มไปแล้วไม่มาเยี่ยมเขาเลย”

หลายคนคงอยากรู้ว่าตอนที่เราไปบอกพ่อว่าจักขอเอ็มแต่งงาน ท่านพูดอะไรกับเราบ้าง ?
กอล์ฟ – “วันที่ผมเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อเรื่องขอแต่งงาน ชนกเขาก็แบบว่าเหรอๆๆๆ คือดูไม่ตื่นเต้นเลย (หัวเราะ) ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ตื่นเต้น”

กลัวคนจะมองไหมว่าเราสองคนตัดสินใจแต่งงานเร็วไป ?
กอล์ฟ – “ผมมองว่าเวลามันแค่ส่วนหนึ่งครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับเราสองคนมากกว่าว่าเราคลิกกันแค่ไหน อีกอย่างเราเองก็พร้อมทั้งคู่ด้วย”

แพลนหลังจากนี้จะมีน้องเลยไหม ?
เอ็ม – “คุณพ่อมีพูดนะคะบอกว่าทำไมไม่ท้องโย้ๆ สวมชุดเจ้าสาว (หัวเราะ) คือท่านบอกว่าเดี๋ยวไม่ทันใช้ อีกอย่างท่านเห็นหลานคนอื่นท่านก็อยากมีให้เล่นบ้างท่านจะได้ไม่เหงา”

กอล์ฟ – “ใจจริงผมก็อยากมีนะเพราะเพื่อนผมเขาก็มีลูกกันแล้วน่ารัก แต่ว่าขอเที่ยวกันอีกสักพักดีกว่าครับ”


โอปอล์ ประกาศข่าวดี อลิน อรัญ พรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้ว


โอปอล์ ประกาศข่าวดี อลิน อรัญ อลิน อรัญ พรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้ว


หลังจากดาราสาวชื่อดัง “โอปอล์ ปาณิสรา” คลอดลูกฝาแฝดชายมาตุคาม น้องอลิน กับ น้องอรัญ ไปเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่เด็กๆ ยังต้องอยู่ที่รพ.เพราะคลอดก่อนกำหนด และตัวยังเล็กอยู่

ล่าสุด (22 พ.ย.) สาวโอปอล์ ได้ประกาศข่าวดีให้แฟนคลับได้ทราบว่า ณวันพรุ่งนี้ น้องอลิน และน้องอรัญ จะได้กลับบ้านแล้ว โดยโพสต์ภาพขณะอุ้มน้องอลิน คุณพ่อ “หมอโอ๊ค สมิทธิ์” ก็อุ้มน้องอรัญ พร้อมทั้งข้อความว่า “อลินเหมือนแม่ อรัญเหมือนพ่อ เหมือนแบบถูกไฟฉายย่อส่วนมาเลยอ่ะค่ะ”


Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins